top of page

תיאוריית המסע הרגשי של הדמות

סדנאות מהראש למסך נשענות על תאוריית המסע הרגשי של הדמות אותה ניסחתי, אשר על-פיה, התהליך שעוברת הדמות הראשית לאורך העלילה מדמה את הנחת היסוד של כל טיפול פסיכולוגי - פחד, כנות, שחרור: הדמות פועלת כנגד הפחדים שלה, וברגע שהיא הופכת פתוחה וגלויה כלפי עצמה, היא יכולה לעבור שינוי (כמו המטופל, גם הדמות מבקשת לעצמה הרמוניה פנימית, שלווה, גאולה אישית). כשהנחת היסוד מתממשת על גבי המסך, לנגד עיני הצופה מתרחש סיפור מסע פסיכולוגי שלם - לרוב תמציתו של טיפול מוצלח, שלעתים הוא גם תמצית התהליך של הטיפול העצמי שעובר/ת התסריטאי/ת במהלך הכתיבה - שכן המסע שהדמות עוברת הוא מסע שמתחיל בנו, ובמהלכו אנחנו, הכותבים את מסעה, עוברים שינוי תודעתי.

המסע הרגשי של הדמות הוא תהליך יצירתי, אישי, עמוק, ממושך ואינטימי. הוא השלד של התסריט, והוא גם הלב שלו. על-פי התאוריה, חתירה לקונפליקט פנימי, כמוה כחקירה מודעת, אשר בזכותה מתפתחת נקודת מבט חדשה, ועל כן, ניתוח הקונפליקט הנפשי המרכזי (הקיומי) של הדמות ופתרונו הם תנאי סף ליציאה למסע הכתיבה.

ניתוח הקונפליקט המרכזי יאפשר לנו להתבונן מבעוד מועד ב'צילום רנטגן' של נפש הדמות שלנו, אשר באמצעותו תיחשף זהותה האמיתית, כך שנוכל להוליך את הדמות באמינות, על פי מאפייניה האישיותיים, לאורך עלילת הסיפור. 

האופנים בהם התכונות הנפשיות של הדמויות מעצבות את העלילה, הולמים את העיקרון המנחה של התיאוריה, המציע לגשת אל העלילה דרך הדמויות.

ba100rosh@gmail.com      כל הזכויות שמורות © מהראש למסך – סדנאות פיתוח תסריטים

bottom of page